تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-48

10.22059/jfava.2019.273526.666118

ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 41-52

10.22059/jfava.2018.233785.665655

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی


بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.64025

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


عکاسی قاجار: نگاه شرقی، نگاه غربی

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 45-56

مهدی عراقچیان؛ محمد ستاری


جام شوش، جامی پر از رمز و راز

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 45-56

فرانک کبیری؛ بهاره براتی


قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 45-52

نازیلا دریایی


جلوه هایی ناب از هنر سفالگری عصر قاجار

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 45-55

10.22059/jfava.2012.24376

سیدهاشم حسینی


گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 45-56

10.22059/jfava.2015.56380

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی


بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


ارزش شناختی در عکاسی

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 47-54

10.22059/jfava.2016.59644

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند


هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 47-56

10.22059/jfava.2017.63167

صداقت جباری؛ سیمین خضریان