تعداد مقالات: 442
51. آموزش کل‌گرا رویکردی نوین، همسو با برخی مولفه‌های آموزش سنتی هنر ایرانی اسلامی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-20

ندا سیفی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی محمدزاده


53. شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی


54. مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


55. گوپت و شیردال در خاور باستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-22

صدرالدین طاهری


56. تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی»

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 13-24

زهره کرامت؛ مصطفی گودرزی


57. فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-18

مریم بختیاریان


58. بررسی ویژگی های تزیینی قرآن نگاری مکتب شیراز عصر صفوی

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

ندا شفیقی؛ محسن مراثی


61. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

محمدرضا ابوالقاسمی


62. گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-20

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


66. بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


67. جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 15-22

امیر فرید


68. سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 15-22

پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


70. هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-24

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر


74. مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-22

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی