موضوعات = کلیات هنر
مطالعه اقتباس ادبی در عکاسی صحنه پردازی شده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/jfava.2022.331316.666800

پویا زمانیان


گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22059/jfava.2022.347706.666965

روح اله رحمانی؛ سید ابوتراب احمدپناه