دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل تطبیقی دو نگاره از بارگاه سلیمان نبی بر اساس الگوی نشانه شناسی اجتماعی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

ابوالقاسم دادور


2. طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


3. بررسی پیکرنگاری نقاشی دیواری دوره هخامنشی در مقبره تاتارلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

مهتاب مبینی؛ زهره فولادی


4. بررسی اسلوب خط در نسخه ای از رسالۀ احکام نجوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

معصومه مصلح امیردهی؛ صداقت جباری


5. تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان


6. روان‌سنجی خلاقیت در نقاشی‌های فرانسیس بیکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

بهروز عوضپور؛ نادر شایگانفر


8. مطالعمطالعه تطبیقی نقش و رنگ ارسی‌های قاجاری شهر تبریز با اردبیله تطبیقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمد مدهوشیان نژاد؛ فتانه فلاحی


9. تبیین نمادهای رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مجموعه پایدار 2018 برند اچ‌اندام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

مریم مونسی سرخه؛ هانیه چوپانی؛ مریم مونسی سرخه


10. راقم التصویر: بررسی ویژگی‌های رقم‌های میرزا علی‌قلی خوئی، هنرمند سیاه‌قلم‌کار عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

علی بوذری؛ محمد گودرزی


11. پیکرک های گلی انسانی نو یافته استان هرمزگان، حوزه فرهنگی بلوچستان، جنوب شر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

مرتضی حصاری


12. تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی (بر اساس نظریه جان دیویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

اعظم حکیم؛ زهرا رهبرنیا


13. شمایل‌نگاری مذهبی قاجار در سایة تأثیرات فرهنگ غرب (نمونة مطالعاتی: قاب آینة زیرلاکی، اثر محمداسماعیل نقاش‌باشی اصفهانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

حسن عزیزی؛ علیرضا بهارلو