دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل تطبیقی دو نگاره از بارگاه سلیمان نبی بر اساس الگوی نشانه شناسی اجتماعی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

ابوالقاسم دادور


2. بررسی تاثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

بهرام ایپکی؛ مرتضی پورعوض؛ یزدان موحدی


3. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


4. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


5. نظریة پسااستعماری به مثابة رویکردی برای مطالعات تطبیقی هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

مقداد جاوید صباغیان


6. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


7. طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


8. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


9. بررسی پیکرنگاری نقاشی دیواری دوره هخامنشی در مقبره تاتارلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

مهتاب مبینی؛ زهره فولادی


10. * ارزیابی شیوه‌های عمل‌آوری متفاوت رنگدانه شنگرف در رسالات کتاب‌آرایی قرون 10 و 11 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

سمیه نوغانی؛ پرنیا مدرسی؛ راضیه جعفری